SSL Certificate (https) คืออะไร ?

SSL Certificate (https) คืออะไร ?

SSL Certificate (https) คือ ใบรับรองความปลอดภัยหลักของอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยซึ่ง SSL Certificate ช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ ขณะที่ข้อมูลเดินทางข้ามเครือข่ายคอมพิวเตอร์ SSL Certificat...